Organisationssamtal


Underlag till samtal om framtida organisering av Iona-nätverket
Vintermöte 21 jan 2012

Iona kom till Sverige med Cathy Galloway från Iona Community som gästade Brommadialogen 2001. En mindre grupp förde samtal om möjligheten att föra in tankarna i den svenska kontexten. En hel del arbete har sedan lagts ner på att skriva dokument, skriva texter och göra nätverket till det Iona-inspirerade nätverket som det idag är. Att hålla ordning på namn och adresser till medlemmar, skapa ekonomirutiner, göra utskick av olika slag, planera mötesplatser för nätverket, skapa och uppdatera hemsida etc har varit uppgifter för den styrgrupp som skapades. Ganska många i Sverige visade intresse för nätverket och blev medlemmar de första åren. En hel del av dessa har nu lämnat. Vi vet inte orsakerna till detta. Kontakterna på Facebook-gruppen har däremot vuxit och hemsidan är välbesökt. Ett generationsskifte i styrgruppen har skett under senare tid.

På sommarveckan på Kuvarp 2011 hade en grupp medlemmar samtal kring framtiden för nätverket, behov, inriktning, styrgrupp m.m. Vi behöver nu ta ett steg till och dra upp riktlinjer för de närmaste åren för vad vi vill med nätverket och vem som gör vad.
Enligt Bertil Strutz på Kuvarp söker människor andra i klubb eller nätverk för möte och bekräftelse av de behov man ser hos sig själv och i världen. Nyckeln till en väl fungerande organisation är sedan att ha goda rutiner balanserat med visionära projekt. Nätverket är utspritt i Sverige vilket gör det svårt att överleva utan det gemensamma kitt som brev, mötesplatser, sociala medier etc ger.
Kuvarpsmötet slog fast att följande saker behöver göras:
Främja familjegrupper
Förtäta interninfo
Öka externa kontakter
Klargöra medlemskap

Om vi vill ha nätverket kvar kan vi under 2012 pröva en ny modell för fördelning av ansvar som skapar mer kontakt mellan medlemmar.

Förslag till modell för fördelning av uppgifter 2012
En mindre styrgrupp som fungerar som samordnare och spindel i nätet. Denna grupp ansvarar för:
* allmän information om nätverket och medlemskap
* medlemskontakt via medlemsbrev 2 ggr per termin
* ”marknadsföring” av vad Iona står för externt, utveckla sin position i svensk kristenhet och förtydliga vem vi vänder oss till
* uppdatering av infoblad.

Flera mindre arbetsgrupper kan ansvara för något de är mest intresserade av:
* sommarmöte
* höstmöte i samband med Brommadialogens höstkonferens
* ev andra typer av kortare mötesplatser, regionala mer utåtriktade träffar, föredrag etc
* uppdatera hemsida
* hålla koll på medlemsregister och skicka information till nya medlemmar m.m.
* någon/några kontaktpersoner till nätverk (Korsvei, Pilgrim, Celtisk andlighet etc).

Styrgruppen möts/telefonsammanträder efter behov men minst två gånger per termin (tydligt angivna datum i god tid) och får inför dessa möten korta lägesrapporter från arbetsgrupper. Efter styrgruppsmöten skickas medlemsbrev med information om vad som är på gång eller har hänt.

Någon på vintermötet anmäler förhoppningsvis intresse för vart och ett av de områden vi vill arbeta med och kan sedan kontakta andra medlemmar för samverkan. På det här sättet blir fler delaktiga och det blir ett levande nätverk med kontakter som flödar på olika sätt mellan medlemmar.

Els-Marie